Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Xie He 9단 : Wang Shiyi 4단

cyber | 2018.12.13 21:16:20 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-bwg300s LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Xie He]BR[九단] PW[Wang Shiyi]WR[四단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dd];B[qp];W[dp];B[fq];W[cn];B[lq];W[qj];B[qf];W[qm];B[pn];W[qn];B[qo];W[pm];B[on];W[pq];B[qq];W[lo];B[nq];W[fc];B[be];W[bd];B[ch];W[ce];B[ck];W[dr];B[kc];W[ip];B[hc];W[pc];B[oc];W[qd];B[pe];W[qb];B[ob];W[re];B[rf];W[rc];B[om];W[oj];B[ol];W[ri];B[go];W[hn];B[ho];W[io];B[in];W[hm];B[jn];W[hq];B[gq];W[kq];B[fm];W[lr];B[mr];W[lp];B[mq];W[hk];B[il];W[hl];B[el];W[hr];B[kk];W[hi];B[kr];W[jr];B[kp];W[ks];B[ko];W[kd];B[lc];W[jp];B[jl];W[ej];B[bl];W[bh];B[bi];W[bg];B[cg];W[cf];B[ah];W[bf];B[eh];W[fi];B[dj];W[jc];B[jb];W[jd];B[ib];W[ki];B[pb];W[qc];B[pk];W[mj];B[qk];W[rk];B[pj];W[pi];B[qh];W[qi];B[rl];W[ml];B[ln];W[ql];B[sk];W[rj];B[nh];W[lg];B[li];W[lj];B[kj];W[mi];B[ji];W[lh];B[jh];W[og];B[ng];W[nf];B[oh];W[mf];B[of];W[oi];B[fb];W[ec];B[pl];W[rm];B[bn];W[bo];B[cm];W[dn];B[fn];W[ij];B[jj];W[md];B[ld];W[le];B[nd];W[sl];B[ao];W[ap];B[an];W[bp];B[fk];W[fj];B[gk];W[mc];B[mb];W[fh];B[eg];W[hg];B[gb];W[mn];B[mo];W[lm];B[mp];W[eb];B[ea];W[da];B[fa];W[db];B[ro];W[ag];B[ai];W[fp];B[gp];W[eq];B[gj];W[ii];B[nc];W[fo];B[gn];W[rh];B[me];W[jf];B[ie];W[je];B[ig];W[if];B[hf];W[gf];B[hh];W[gg];B[gi];W[ih];B[gh];W[jg];B[fg];W[ne];B[sf];W[se];B[sb];W[sc];B[ra];W[qa];B[qe];W[hd];B[fs];W[es];B[fr];W[en];B[nn];W[rb];B[mm];W[ll];B[ic];W[id];B[ee];W[gl];B[fl];W[ci];B[di];W[oe];B[pg];W[ph];B[od];W[kh];B[md];W[qg];B[er];W[ds];B[pa];W[sa];B[nl];W[rg];B[ik];W[hj];B[kl];W[fe];B[df] C[● Xie He 九단 ○ Wang Shiyi 四단 229수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go