Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 1107 Xie Erhao 9단 : Ke Jie 9단

cyber | 2019.01.31 17:56:18 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[23rd Samsung Cup, semi-final 3] DT[2018-11-07] PB[Xie Erhao]BR[九단] PW[Ke Jie]WR[九단] KM[6.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dp];B[pp];W[dd];B[cc];W[cd];B[dc];W[ed];B[fc];W[fd];B[gc];W[ec];B[eb];W[fb];B[db];W[hc];B[gb];W[gd];B[hb];W[qq];B[pq];W[qp];B[qo];W[ro];B[rn];W[qn];B[po];W[rm];B[rp];W[sn];B[rq];W[fq];B[ck];W[ci];B[di];W[ch];B[bo];W[co];B[bp];W[cm];B[dq];W[eq];B[dr];W[bn];B[ek];W[gk];B[dh];W[cj];B[dj];W[gh];B[cg];W[bk];B[ef];W[fg];B[bf];W[bd];B[gl];W[hl];B[gm];W[ic];B[ib];W[fk];B[fl];W[eg];B[dg];W[el];B[dl];W[em];B[dm];W[cq];B[hk];W[hj];B[en];W[cp];B[ik];W[ij];B[jk];W[ki];B[jc];W[jd];B[kc];W[qf];B[jf];W[kd];B[lf];W[lc];B[hg];W[ff];B[hd];W[id];B[he];W[lb];B[ge];W[df];B[hh];W[hi];B[fj];W[gj];B[fi];W[gi];B[pf];W[kg];B[kf];W[of];B[oe];W[pg];B[nf];W[pe];B[og];W[pf];B[ne];W[oc];B[nc];W[nb];B[pc];W[ob];B[od];W[jb];B[gg];W[fh];B[kk];W[kj];B[oh];W[mg];B[lg];W[mh];B[mj];W[mi];B[mf];W[nj];B[ph];W[lk];B[qh];W[qr];B[rr];W[hm];B[hn];W[gn];B[fm];W[in];B[ho];W[im];B[io];W[kn];B[ll];W[lm];B[ml];W[kl];B[mm];W[mn];B[nn];W[mk];B[mo];W[ln];B[jl];W[km];B[lo];W[nm];B[nl];W[om];B[ko];W[jn];B[ol];W[on];B[no];W[pk];B[jo];W[jj];B[gr];W[qb];B[rc];W[fr];B[hq];W[qj];B[ri];W[rb];B[pb];W[pa];B[qc];W[sb];B[bl];W[cl];B[bj];W[dk];B[bq];W[cr];B[ck];W[bb];B[bm];W[dk];B[fe];W[ee];B[ck];W[cn] C[● Xie Erhao 九단 ○ Ke Jie 九단 194수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) , 양딩신 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games), LG Cup (Games), Nongshim (Games), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games), Bailing (Games) , Chunlan (Games), ENN (Games), Limin (Games), Huang Longshi (Games), Qionglong Shan (Games), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess), TPE Ing Cup (Games), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go