Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 1111 Lian Xiao 9단 : Zhou Ruiyang 9단

cyber | 2019.02.07 22:06:32 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg300s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[3rd Chinese Qisheng, title match #1] DT[2018-11-11] PB[Lian Xiao]BR[九단] PW[Zhou Ruiyang]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[qd];W[dd];B[pq];W[dp];B[oc];W[qo];B[np];W[nd];B[cc];W[dc];B[cd];W[de];B[bf];W[jd];B[nc];W[qe];B[pe];W[pf];B[pd];W[pk];B[fq];W[hq];B[kp];W[eq];B[fp];W[dn];B[hp];W[ip];B[ho];W[jp];B[ko];W[kq];B[lq];W[lr];B[kr];W[jq];B[mr];W[in];B[gm];W[kn];B[ls];W[ln];B[hl];W[dk];B[jk];W[fr];B[gr];W[er];B[gq];W[ll];B[pi];W[kj];B[of];W[ii];B[cg];W[cb];B[bb];W[dg];B[qm];W[cf];B[bg];W[og];B[pg];W[ph];B[qf];W[qg];B[oh];W[pf];B[ng];W[rf];B[qh];W[rh];B[pg];W[qi];B[qj];W[ph];B[jm];W[og];B[pj];W[jn];B[pg];W[fn];B[eo];W[en];B[do];W[co];B[cp];W[cq];B[bp];W[cn];B[bq];W[hr];B[gs];W[go];B[ep];W[dq];B[cr];W[og];B[gp];W[hn];B[pg];W[hs];B[dr];W[og];B[lk];W[nh];B[pg];W[fo];B[es];W[og];B[oi];W[kk];B[pg];W[ce];B[be];W[og];B[kl];W[nf];B[pg];W[io];B[fs];W[og];B[lm];W[ml];B[pg];W[bc];B[mm];W[bd];B[nl];W[mk];B[nk];W[mj];B[km];W[il];B[jj];W[og];B[hj];W[im];B[pg];W[nm];B[mn];W[og];B[hk];W[mo];B[pg];W[nn];B[jl];W[no];B[og];W[nj];B[dh];W[ei];B[ki];W[lj];B[cj];W[di];B[ci];W[eh];B[gn];W[mp];B[dj];W[ej];B[ji];W[ek];B[bl];W[ch];B[bh];W[lh];B[jg];W[kf];B[jf];W[je];B[hf];W[hi];B[kg];W[lg];B[ie];W[ic];B[hc];W[hb];B[gi];W[gh];B[hh];W[ih];B[fh];W[gg];B[fg];W[gf];B[fi];W[hg];B[eg];W[dh];B[id];W[jb];B[ke];W[lf];B[ef];W[ge];B[df];W[gj];B[fj];W[fk];B[gk];W[ee];B[fl];W[el];B[ck];W[fm];B[dl];W[gl] C[● Lian Xiao 九단 ○ Zhou Ruiyang 九단 210수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) , 양딩신 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games), LG Cup (Games), Nongshim (Games), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games), Bailing (Games) , Chunlan (Games), ENN (Games), Limin (Games), Huang Longshi (Games), Qionglong Shan (Games), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess), TPE Ing Cup (Games), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go