Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 1113 Zhou Ruiyang 9단 : Lian Xiao 9단

cyber | 2019.02.07 22:09:31 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg300s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[3rd Chinese Qisheng, title match #2] DT[2018-11-13] PB[Zhou Ruiyang]BR[九단] PW[Lian Xiao]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[qd];W[dd];B[pq];W[dp];B[nd];W[po];B[qo];W[qn];B[qp];W[pn];B[nq];W[pj];B[cc];W[dc];B[cd];W[cf];B[ce];W[de];B[bf];W[cb];B[bb];W[be];B[db];W[bc];B[ca];W[bd];B[cb];W[bg];B[df];W[cg];B[fc];W[ff];B[cp];W[cq];B[co];W[bq];B[cm];W[ck];B[fp];W[ep];B[dk];W[cj];B[en];W[fo];B[eo];W[fq];B[gp];W[gq];B[hp];W[hq];B[ip];W[iq];B[qh];W[jp];B[hn];W[hc];B[kc];W[he];B[oi];W[oc];B[nc];W[qc];B[pd];W[pc];B[rd];W[nb];B[mb];W[oa];B[rc];W[rb];B[pb];W[qb];B[sb];W[od];B[oe];W[mc];B[lb];W[ne];B[md];W[nf];B[of];W[ld];B[me];W[lc];B[jd];W[ke];B[mf];W[jf];B[jb];W[ic];B[je];W[kf];B[kd];W[le];B[hd];W[gd];B[gc];W[id];B[hb];W[ib];B[ia];W[gb];B[ha];W[ng];B[mg];W[nh];B[mh];W[ni];B[mi];W[nj];B[mj];W[pg];B[qf];W[nk];B[ph];W[kk];B[ji];W[ki];B[kh];W[jj];B[ih];W[hi];B[hh];W[gh];B[gg];W[if];B[gi];W[ec];B[fb];W[eb];B[ea];W[fd];B[ga];W[ii];B[jh];W[fh];B[mk];W[ml];B[ij];W[hj];B[ik];W[hk];B[il];W[hl];B[hm];W[fk];B[ll];W[gm];B[gn];W[fm];B[fn];W[jm];B[im];W[lm];B[mm];W[nl];B[km];W[ln];B[kn];W[kl];B[lk];W[lo];B[jn];W[ab];B[ie];W[hg];B[rj];W[hd];B[jc];W[op];B[oq];W[ba];B[aa];W[og];B[qg];W[ba];B[mo];W[mp];B[aa];W[sc];B[sd];W[ba];B[lp];W[mn];B[aa];W[pa];B[ra];W[ba];B[dq];W[da];B[eq];W[ka];B[ja];W[fa];B[ko];W[no];B[ea];W[dr];B[er];W[fa];B[lq];W[gb];B[es];W[dl];B[cl];W[dm];B[em];W[el];B[dn];W[dj];B[qk];W[ro];B[pl];W[om];B[rp];W[fr] C[● Zhou Ruiyang 九단 ○ Lian Xiao 九단 216수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) , 양딩신 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games), LG Cup (Games), Nongshim (Games), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games), Bailing (Games) , Chunlan (Games), ENN (Games), Limin (Games), Huang Longshi (Games), Qionglong Shan (Games), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess), TPE Ing Cup (Games), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go