Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 1114 Shin Minjun 9단 : Yang Dingxin 7단

cyber | 2019.02.07 22:13:16 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[23rd LG Cup, semi-final] DT[2018-11-14] PB[Shin Minjun]BR[九단] PW[Yang Dingxin]WR[七단] KM[6.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dp];B[pp];W[dd];B[fq];W[cn];B[fc];W[qq];B[pq];W[qp];B[qn];W[qo];B[po];W[rn];B[qr];W[rr];B[rm];W[pn];B[qm];W[pr];B[or];W[qs];B[on];W[nc];B[nd];W[md];B[ne];W[ob];B[qc];W[jc];B[nj];W[pk];B[ol];W[qh];B[qf];W[nh];B[ld];W[me];B[mc];W[lc];B[mb];W[le];B[ng];W[mg];B[og];W[kd];B[oh];W[ec];B[cc];W[cd];B[eb];W[dc];B[gb];W[db];B[ib];W[jb];B[da];W[ca];B[ea];W[bc];B[hc];W[hq];B[do];W[cp];B[hp];W[ip];B[ho];W[gq];B[ep];W[gp];B[eo];W[co];B[go];W[em];B[dq];W[cq];B[er];W[dr];B[fp];W[iq];B[cr];W[eq];B[ds];W[dq];B[gr];W[fn];B[fo];W[jn];B[hm];W[lq];B[br];W[dk];B[ci];W[cj];B[kp];W[kq];B[io];W[lp];B[jo];W[oq];B[ei];W[bi];B[oc];W[nb];B[pb];W[gd];B[fd];W[fe];B[ee];W[ge];B[ed];W[ef];B[de];W[df];B[ce];W[be];B[cf];W[cg];B[ha];W[bf];B[gc];W[gj];B[ek];W[fk];B[gi];W[hi];B[dg];W[eg];B[dj];W[ck];B[hj];W[gh];B[fl];W[fi];B[el];W[dm];B[hk];W[oo];B[pm];W[op];B[lb];W[kb];B[oa];W[ji];B[id];W[ni];B[oi];W[mj];B[nk];W[bq];B[dh];W[ch];B[eh];W[if];B[lh];W[lg];B[lj];W[fh];B[hf];W[ff];B[kh];W[ie];B[jj];W[mh];B[lo];W[mo];B[mn];W[nn];B[nm];W[no];B[lm];W[gl];B[gm];W[gk];B[fm];W[ki];B[li];W[kj];B[kk];W[jk];B[jh];W[ij];B[ih];W[hl];B[ii];W[kl];B[jj];W[ik];B[kf];W[lk];B[je];W[jd] C[● Shin Minjun 九단 ○ Yang Dingxin 七단 192수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) , 양딩신 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games), LG Cup (Games), Nongshim (Games), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games), Bailing (Games) , Chunlan (Games), ENN (Games), Limin (Games), Huang Longshi (Games), Qionglong Shan (Games), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess), TPE Ing Cup (Games), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go