Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 1114 Zhou Ruiyang 9단 : Lian Xiao 9단

cyber | 2019.02.07 22:18:40 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg300s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[3rd Chinese Qisheng, title match #3] DT[2018-11-14] PB[Zhou Ruiyang]BR[九단] PW[Lian Xiao]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dd];B[pq];W[cp];B[eq];W[po];B[qo];W[qn];B[qp];W[pn];B[nq];W[pj];B[cc];W[dc];B[cd];W[ce];B[be];W[bf];B[cf];W[de];B[bg];W[bd];B[af];W[bc];B[nc];W[dq];B[ep];W[cn];B[qh];W[hq];B[ho];W[jp];B[em];W[qf];B[qe];W[pf];B[oh];W[nf];B[ni];W[qj];B[jn];W[mq];B[np];W[pp];B[mp];W[lq];B[or];W[rf];B[lp];W[gr];B[dr];W[cr];B[fr];W[gp];B[go];W[mr];B[cl];W[bl];B[bm];W[cm];B[bk];W[dl];B[al];W[dm];B[fp];W[ds];B[es];W[er];B[cb];W[bb];B[dr];W[qq];B[rq];W[er];B[rn];W[fs];B[rm];W[rh];B[pl];W[ok];B[ol];W[nk];B[nl];W[cj];B[ck];W[dk];B[dj];W[ch];B[ej];W[df];B[dh];W[lc];B[rc];W[dg];B[cg];W[eh];B[di];W[id];B[jc];W[ic];B[jd];W[je];B[fb];W[db];B[ib];W[ke];B[ie];W[gd];B[kb];W[nd];B[od];W[lb];B[ne];W[if];B[he];W[gc];B[kd];W[ld];B[le];W[hb];B[lf];W[kg];B[lg];W[kh];B[lh];W[qi];B[ih];W[jf];B[ki];W[hf];B[mb];W[la];B[mk];W[fk];B[fj];W[gj];B[gi];W[hi];B[ph];W[rk];B[ri];W[rg];B[re];W[si];B[gh];W[hj];B[hh];W[ji];B[kj];W[ek];B[eg];W[fn];B[hp];W[gq];B[fo];W[kp];B[ip];W[iq];B[ko];W[jo];B[in];W[kn];B[lo];W[mj];B[lk];W[fg];B[kq];W[kr];B[hl];W[ik];B[fh];W[md];B[ma];W[me];B[oe];W[mf];B[bn];W[bo];B[do];W[co];B[ii];W[il];B[hm];W[gk];B[ij];W[hk];B[jk];W[nj];B[of];W[ng];B[mi];W[en];B[ef];W[ff];B[ee];W[ed];B[fe];W[ge];B[ei];W[jm];B[km];W[gn];B[kl];W[jh];B[rl];W[fd];B[eh];W[jj];B[sk];W[sj];B[sl];W[qk];B[ao];W[ap];B[an];W[lj];B[li];W[jl];B[kk];W[hn];B[io];W[jq];B[im];W[dp];B[eo];W[gl];B[sf];W[sg];B[se];W[ad];B[ae];W[ql];B[qm];W[og];B[pg];W[nh];B[oi];W[pe];B[ob];W[gm];B[ns];W[ms];B[nr];W[fq];B[ln];W[ci];B[kf];W[jg];B[bh];W[jb] C[● Zhou Ruiyang 九단 ○ Lian Xiao 九단 250수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) , 양딩신 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games), LG Cup (Games), Nongshim (Games), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games), Bailing (Games) , Chunlan (Games), ENN (Games), Limin (Games), Huang Longshi (Games), Qionglong Shan (Games), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess), TPE Ing Cup (Games), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go