Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 1130 Ke Jie 9단 : Peng Liyao 6단

cyber | 2019.02.25 21:39:13 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-bwg300s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[7th Chinese Lanke Cup, semi-final] DT[2018-11-30] PB[Ke Jie]BR[九단] PW[Peng Liyao]WR[六단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[qd];W[dp];B[dd];W[pp];B[cf];W[oc];B[pf];W[lc];B[cq];W[dq];B[cp];W[do];B[bn];W[nq];B[qn];W[qh];B[qp];W[qq];B[rq];W[qo];B[rp];W[po];B[ro];W[qr];B[ql];W[rf];B[od];W[pc];B[pd];W[qc];B[rc];W[rb];B[re];W[sc];B[rg];W[jp];B[pn];W[cm];B[mp];W[mq];B[lp];W[no];B[lq];W[np];B[ln];W[nm];B[jq];W[iq];B[ip];W[jr];B[kq];W[hq];B[io];W[fc];B[ec];W[fd];B[nk];W[jm];B[gp];W[er];B[cr];W[jo];B[hm];W[cn];B[bm];W[hn];B[in];W[jn];B[im];W[ll];B[kl];W[jl];B[kk];W[ik];B[hk];W[hj];B[gk];W[km];B[lm];W[lj];B[kj];W[ki];B[ji];W[jj];B[kh];W[li];B[fr];W[gr];B[lk];W[ml];B[mk];W[il];B[em];W[lh];B[lg];W[jh];B[ii];W[ij];B[kg];W[hh];B[ih];W[ig];B[jg];W[hi];B[jh];W[ck];B[gq];W[hr];B[co];W[en];B[fn];W[if];B[le];W[cc];B[fb];W[cd];B[de];W[bf];B[bg];W[be];B[gc];W[fo];B[go];W[fm];B[fs];W[fq];B[fp];W[eq];B[eo];W[dn];B[fl];W[rd];B[qf];W[db];B[gd];W[fe];B[eb];W[ge];B[jc];W[cg];B[dg];W[ch];B[he];W[hf];B[bk];W[ef];B[nc];W[nb];B[mc];W[mb];B[kb];W[lb];B[cj];W[om];B[on];W[nn];B[pl];W[dc];B[ed];W[df];B[ie];W[dj];B[ci];W[di];B[bh];W[ce];B[dh];W[ol];B[ok];W[bl];B[cf];W[am];B[bo];W[ek];B[ak];W[al];B[ai];W[cg];B[ag];W[hl];B[gl];W[el];B[ep];W[ke];B[me];W[ib];B[hb];W[jb];B[ic];W[kc];B[rr];W[rs];B[cl];W[dl];B[fh];W[fg];B[ei];W[ds];B[cs];W[je];B[id];W[an];B[ao];W[cl];B[oo];W[op];B[ej];W[dm];B[gm];W[md];B[nd];W[ld];B[kr];W[js];B[or];W[bj];B[aj];W[lf];B[mf];W[kf];B[mg] C[● Ke Jie 九단 ○ Peng Liyao 六단 221수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) , 양딩신 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games), LG Cup (Games), Nongshim (Games), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games), Bailing (Games) , Chunlan (Games), ENN (Games), Limin (Games), Huang Longshi (Games), Qionglong Shan (Games), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess), TPE Ing Cup (Games), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go