Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 1130 Lian Xiao 9단 : Tan Xiao 9단

cyber | 2019.02.25 21:41:46 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[7th Chinese Lanke Cup, semi-final] DT[2018-11-30] PB[Lian Xiao]BR[九단] PW[Tan Xiao]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dp];B[pp];W[dd];B[fc];W[cf];B[cq];W[dq];B[cp];W[do];B[bn];W[nq];B[lq];W[nc];B[lc];W[ip];B[oq];W[qc];B[pc];W[qd];B[pe];W[pb];B[ob];W[qb];B[nb];W[qf];B[np];W[jd];B[dc];W[cc];B[cb];W[ec];B[db];W[ed];B[eb];W[mc];B[mb];W[ld];B[kc];W[kd];B[cd];W[bc];B[bd];W[ce];B[bb];W[ne];B[ib];W[cr];B[br];W[bo];B[dr];W[co];B[er];W[fq];B[fd];W[be];B[ac];W[dj];B[eq];W[fp];B[fr];W[gm];B[ch];W[dh];B[ci];W[cj];B[di];W[ei];B[dg];W[eh];B[cg];W[eg];B[df];W[ef];B[de];W[qo];B[qp];W[qk];B[oj];W[ok];B[nj];W[nk];B[pj];W[pk];B[lj];W[mj];B[mi];W[mk];B[ki];W[lh];B[li];W[kl];B[ij];W[mp];B[no];W[mq];B[gq];W[rp];B[rq];W[ro];B[or];W[bi];B[ee];W[nh];B[ni];W[oh];B[qj];W[qh];B[oc];W[ih];B[kk];W[jl];B[mh];W[ic];B[jc];W[hd];B[mg];W[hb];B[ia];W[jg];B[hi];W[nf];B[hh];W[hg];B[gg];W[gf];B[kh];W[jk];B[jj];W[lk];B[rk];W[rl];B[ri];W[rh];B[pf];W[qg];B[rm];W[qm];B[fj];W[ej];B[sl];W[ql];B[hl];W[gk];B[gl];W[fk];B[il];W[in];B[fl];W[el];B[fm];W[gn];B[em];W[cm];B[fo];W[fn];B[dm];W[bl];B[jm];W[im];B[jn];W[rr];B[lm];W[qq];B[ll];W[kj];B[go];W[mo];B[mn];W[nn];B[qe];W[re];B[mr];W[ln];B[jo];W[io];B[mm];W[jp];B[km];W[lp];B[nr];W[kq];B[kk];W[jb];B[po];W[nm];B[qr];W[kj];B[om];W[nl];B[kk];W[sq];B[ik];W[pr] C[● Lian Xiao 九단 ○ Tan Xiao 九단 194수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) , 양딩신 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games), LG Cup (Games), Nongshim (Games), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games), Bailing (Games) , Chunlan (Games), ENN (Games), Limin (Games), Huang Longshi (Games), Qionglong Shan (Games), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess), TPE Ing Cup (Games), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go