Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 1203 Ke Jie 9단 : Ahn Kukhyun 8단

cyber | 2019.02.25 21:46:16 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[23rd Samsung Cup, final 1] DT[2018-12-03] PB[Ke Jie]BR[九단] PW[Ahn Kukhyun]WR[八단] KM[6.5]RE[W+R]  ;B[qc];W[dp];B[pq];W[dd];B[cc];W[cd];B[dc];W[ed];B[fb];W[qo];B[np];W[fq];B[ql];W[cj];B[gp];W[fp];B[gn];W[pd];B[pc];W[nd];B[pe];W[gc];B[cn];W[co];B[qp];W[of];B[oe];W[ne];B[nf];W[og];B[qf];W[nh];B[mf];W[kd];B[lh];W[qg];B[ke];W[jd];B[lj];W[pk];B[pl];W[ok];B[qk];W[qj];B[rj];W[qi];B[nm];W[mk];B[fc];W[fd];B[gb];W[lq];B[hc];W[oc];B[rf];W[je];B[he];W[gd];B[hd];W[ib];B[hb];W[ej];B[jq];W[lo];B[lm];W[jp];B[ip];W[iq];B[kp];W[jo];B[kq];W[ko];B[hq];W[ir];B[hr];W[ho];B[hp];W[no];B[lp];W[mp];B[mq];W[mo];B[lr];W[op];B[ro];W[pp];B[qn];W[qq];B[po];W[pr];B[rq];W[oq];B[cl];W[dn];B[dm];W[bn];B[bm];W[cm];B[ph];W[lk];B[cn];W[kj];B[ih];W[cm];B[dg];W[eg];B[di];W[dj];B[eh];W[fh];B[fg];W[ef];B[fi];W[gh];B[ei];W[hi];B[ci];W[gg];B[cn];W[if];B[jj];W[ki];B[jk];W[hk];B[mi];W[kk];B[bo];W[cm];B[nj];W[ni];B[oj];W[mj];B[cn];W[ec];B[eb];W[cm];B[nk];W[oi];B[nl];W[mh];B[cn];W[bc];B[bb];W[cm];B[mc];W[md];B[cn];W[cb];B[db];W[cm];B[li];W[cn];B[le];W[ld];B[lg];W[kh];B[pi];W[pg];B[qh];W[rh];B[ri];W[rg];B[od];W[ab];B[ba];W[bj];B[fj];W[fk];B[gk];W[gl];B[df];W[ff];B[fl];W[ek];B[gj];W[hl];B[el];W[bi];B[hj];W[ii];B[bk];W[fm];B[gm];W[dl];B[dk];W[em];B[dl];W[fo];B[an];W[bh];B[cp];W[fn] C[● Ke Jie 九단 ○ Ahn Kukhyun 八단 192수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) , 양딩신 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games), LG Cup (Games), Nongshim (Games), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games), Bailing (Games) , Chunlan (Games), ENN (Games), Limin (Games), Huang Longshi (Games), Qionglong Shan (Games), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess), TPE Ing Cup (Games), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go