Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 1204 Ahn Kukhyun 8단 : Ke Jie 9단

cyber | 2019.02.25 21:48:29 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[23rd Samsung Cup, final 2] DT[2018-12-04] PB[Ahn Kukhyun]BR[八단] PW[Ke Jie]WR[九단] KM[6.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dd];B[pp];W[dp];B[fq];W[cn];B[cc];W[dc];B[cd];W[cf];B[ce];W[de];B[bf];W[cb];B[bb];W[be];B[db];W[bc];B[ca];W[bd];B[cb];W[bg];B[df];W[cg];B[fc];W[ff];B[nq];W[hd];B[ge];W[nc];B[qf];W[gd];B[ee];W[ef];B[dg];W[dh];B[eg];W[fh];B[ec];W[hq];B[ed];W[fg];B[go];W[mq];B[np];W[mp];B[ip];W[iq];B[kp];W[hp];B[ho];W[jp];B[jo];W[io];B[in];W[ko];B[ip];W[jq];B[dq];W[cq];B[lo];W[kn];B[lp];W[jn];B[io];W[mo];B[ln];W[mr];B[jl];W[eq];B[qm];W[pb];B[qc];W[ne];B[ng];W[qk];B[md];W[nd];B[qi];W[mn];B[lm];W[qo];B[qp];W[ro];B[pn];W[rm];B[rl];W[ql];B[rn];W[qn];B[sm];W[pm];B[om];W[rm];B[eh];W[ei];B[qm];W[pl];B[po];W[rm];B[kq];W[kr];B[qm];W[rp];B[rq];W[rm];B[jr];W[lr];B[qm];W[rr];B[qq];W[rm];B[ir];W[hr];B[qm];W[pe];B[rm];W[qe];B[pf];W[rf];B[oe];W[of];B[re];W[od];B[qd];W[oe];B[rg];W[rd];B[sf];W[rc];B[de];W[di];B[og];W[mm];B[nl];W[ml];B[nk];W[fm];B[eo];W[ep];B[fk];W[el];B[gm];W[fp];B[jd];W[fe];B[fi];W[je];B[ke];W[jf];B[id];W[ie];B[hb];W[ek];B[gi];W[hh];B[fn];W[fl];B[gl];W[lc];B[do];W[co];B[dm];W[dl];B[mc];W[mb];B[me];W[kb];B[nf];W[qb];B[nb];W[pc];B[jb];W[hi];B[hj];W[ij];B[hk];W[ki];B[ka];W[lb];B[en];W[cm];B[nr];W[ns];B[os];W[ms];B[or];W[lg];B[kf];W[kg];B[gp];W[gq] C[● Ahn Kukhyun 八단 ○ Ke Jie 九단 192수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) , 양딩신 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games), LG Cup (Games), Nongshim (Games), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games), Bailing (Games) , Chunlan (Games), ENN (Games), Limin (Games), Huang Longshi (Games), Qionglong Shan (Games), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess), TPE Ing Cup (Games), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go