Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2019년 › 0109 Fan Yunruo 7단 : Mi Yuting 9단

cyber | 2019.07.30 17:20:39 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-bwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[33rd Chinese Tianyuan, semi-final] DT[2019-01-09] PB[Fan Yunruo]BR[七단] PW[Mi Yuting]WR[九단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dd];B[pp];W[dp];B[fq];W[nc];B[cf];W[cn];B[cc];W[cd];B[dc];W[ed];B[bd];W[be];B[bc];W[qc];B[pc];W[qd];B[pe];W[pb];B[ob];W[qb];B[nq];W[qn];B[ql];W[qf];B[qo];W[pn];B[ol];W[nn];B[ml];W[ln];B[oo];W[on];B[kp];W[qj];B[pj];W[pi];B[oj];W[qk];B[rl];W[rn];B[qe];W[qh];B[rf];W[oc];B[pk];W[pf];B[ne];W[re];B[nd];W[rg];B[mc];W[nb];B[km];W[kn];B[mo];W[mn];B[jn];W[lm];B[ll];W[jo];B[jm];W[ko];B[io];W[jp];B[kq];W[jq];B[kr];W[qp];B[po];W[nr];B[oq];W[gp];B[go];W[mq];B[mp];W[mr];B[lp];W[fp];B[hp];W[hq];B[gq];W[hr];B[ep];W[fo];B[eo];W[fn];B[dq];W[ip];B[ro];W[cp];B[cq];W[en];B[do];W[co];B[eq];W[dn];B[bf];W[ec];B[id];W[ce];B[ae];W[df];B[dg];W[ef];B[ch];W[mh];B[ld];W[fs];B[es];W[bq];B[br];W[bp];B[ar];W[kl];B[kk];W[jl];B[jk];W[il];B[ik];W[hc];B[ic];W[ib];B[jb];W[hb];B[ck];W[hk];B[hl];W[im];B[hj];W[gk];B[gj];W[fk];B[fj];W[ek];B[hd];W[lg];B[fe];W[gd];B[ge];W[ee];B[kh];W[er];B[ds];W[fr];B[gr];W[gs];B[dr];W[hs];B[bs];W[kg];B[jg];W[jf];B[ig];W[li];B[kf];W[cl];B[bl];W[dk];B[cj];W[lf];B[ke];W[bm];B[dl];W[cm];B[ki];W[lj];B[lk];W[db];B[cb];W[fd];B[of];W[ng];B[fg];W[eg];B[fh];W[bk];B[bj];W[al];B[mb];W[ja];B[kb];W[di];B[og];W[oh];B[pg];W[qg];B[dj];W[ej];B[ei];W[eh];B[fi];W[ci];B[bi];W[dh];B[el];W[bh];B[ah] C[● Fan Yunruo 七단 ○ Mi Yuting 九단 199수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) , 양딩신 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games), LG Cup (Games), Nongshim (Games), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games), Bailing (Games) , Chunlan (Games), ENN (Games), Limin (Games), Huang Longshi (Games), Qionglong Shan (Games), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess), TPE Ing Cup (Games), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go