Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2019년 › 0109 Tong Mengcheng 7단 : Yang Dingxin 7단

cyber | 2020.01.13 20:53:59 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-bwg300s (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[33rd Chinese Tianyuan, semi-final] DT[2019-01-09] PB[Tong Mengcheng]BR[七단] PW[Yang Dingxin]WR[七단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dd];B[pq];W[dp];B[qn];W[qc];B[qd];W[pc];B[nc];W[oc];B[od];W[nb];B[fq];W[pp];B[qp];W[oq];B[po];W[op];B[pr];W[qq];B[or];W[mq];B[rq];W[jp];B[cq];W[dq];B[cp];W[do];B[dr];W[er];B[cr];W[fr];B[cn];W[gq];B[cf];W[ce];B[df];W[fd];B[mc];W[mb];B[lc];W[ph];B[eb];W[ch];B[rc];W[rb];B[qb];W[pb];B[ra];W[qa];B[sb];W[sa];B[gc];W[gd];B[hd];W[hc];B[cc];W[be];B[ic];W[hb];B[gb];W[ib];B[jc];W[he];B[id];W[dc];B[db];W[eg];B[ra];W[fc];B[fb];W[sa];B[lp];W[lq];B[ra];W[qr];B[rr];W[sa];B[gp];W[rd];B[re];W[hq];B[sd];W[pj];B[ra];W[cl];B[qb];W[ii];B[hk];W[rb];B[dn];W[el];B[fo];W[sa];B[gj];W[ej];B[ra];W[bm];B[co];W[sa];B[gf];W[gh];B[hf];W[ef];B[hh];W[hi];B[gi];W[fh];B[nj];W[ql];B[ih];W[ji];B[nh];W[jk];B[rh];W[nk];B[mk];W[nl];B[ml];W[nm];B[mm];W[nn];B[jl];W[kl];B[il];W[km];B[kk];W[if];B[jg];W[kb];B[jb];W[kg];B[jf];W[jh];B[kf];W[lk];B[kj];W[lj];B[ki];W[li];B[kh];W[lg];B[jj];W[ng];B[og];W[mj];B[ra];W[lh];B[ij];W[sa];B[jo];W[sc];B[ln];W[io];B[jn];W[oh];B[mg];W[nf];B[mf];W[ni];B[eq];W[hp];B[sb];W[lb];B[nq];W[go];B[fp];W[mp];B[np];W[oo];B[no];W[on];B[mo];W[mr];B[kp];W[jq];B[kq];W[kr];B[nr];W[bc];B[bb];W[cd];B[mh];W[lf];B[of];W[rg];B[qg];W[qh];B[rf];W[le];B[me];W[ri];B[ms];W[lr];B[cb];W[ro];B[qo];W[rn];B[qm];W[rm];B[sg];W[ap];B[bn];W[an];B[ao];W[bo];B[bp];W[pm];B[rp];W[ie];B[ig];W[je];B[es];W[gr];B[gn];W[hn];B[ho];W[kc];B[ha];W[go];B[ao];W[fn];B[en];W[gm];B[am];W[al];B[ll];W[ab];B[ra];W[an];B[qb];W[kn];B[lo];W[rb];B[si];W[rj];B[qb];W[pa];B[rb];W[bo];B[aq] C[● Tong Mengcheng 七단 ○ Yang Dingxin 七단 241수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) , 양딩신 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games), LG Cup (Games), Nongshim (Games), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games), Bailing (Games) , Chunlan (Games), ENN (Games), Limin (Games), Huang Longshi (Games), Qionglong Shan (Games), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess), TPE Ing Cup (Games), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go