Mobile 한국어

故事成語

한문.영문 삼국지소설

오늘 :
849 / 22,521
어제 :
1,314 / 47,606
전체 :
3,283,889 / 155,159,446


SubKorea 검색
모든 웹사이트 검색

숫자로 배우는 사자성어 1(일一, 일壹) 2(이二, 이貳) 3(삼三, 삼參) 4(사四) 5(오五) 6(육六) 7(칠七) 8(팔八) 9(구九) 10(십十) 100(백百) 1,000(천千) 10,000(만萬), 한자숙어
번호   제목 닉네임 등록일 조회 추천
Notice 故事成語 고사성어로 읽는 사기/손자병법/초한지/삼국지 파일
cyber
2018-04-23 339  
Notice 묻고답하기 고사성어/속담격언 문제 풀어 보기
cyber
2011-08-27 59201 5
Notice 故事成語 漢子熱風 “하늘天 따地”…선택 아닌 필수 <한문...
cyber
2004-03-30 72087 573
Notice 묻고답하기 QNA 게시판(글작성)에 대하여 [4]
cyber
2004-02-21 75999 330
40 曹操 用間第十三. 孫子註 [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-29 100  
曹操 用間第十三. 孫子註 (曹操曰:戰必先用間,以知敵情也。〕 孫子曰: 凡興師十萬,出征千里,百姓之費,公家之奉,費日千金。...
39 曹操 火攻第十二. 孫子註 [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-29 96  
曹操 火攻第十二. 孫子註 (曹操曰:以火攻,當擇時日也。〕 孫子曰: 凡攻火有五:一曰火人,二曰火積,三曰火輜,四曰火庫,五曰...
38 曹操 九地第十一. 孫子註 [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-29 96  
曹操 九地第十一. 孫子註 (曹操曰:欲戰之地有九。〕 孫子曰: 地形者,兵之助。故用兵:有散地,有輕地,有爭地,有交地,有衢地...
37 曹操 地形第十. 孫子註 [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-29 101  
曹操 地形第十. 孫子註 (曹操曰:欲戰,審地形以立勝也。〕 孫子曰: 地形:有通者,有掛者,有支者,有隘者,有險者,有遠者。 ...
36 曹操 行軍第九. 孫子註 [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-29 101  
曹操 行軍第九. 孫子註 (曹操曰:擇便利而行也。〕 孫子曰: 凡處軍相敵:絕山依穀, (曹操曰:近水草,便利也。〕 視生處高, ...
35 曹操 九變第八. 孫子註 [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-29 94  
曹操 九變第八. 孫子註 (曹操曰:變其正,得其所用有九也。〕 孫子曰: 凡用兵之法:絕地無留, (曹操曰:無久止也。〕 衢地合交...
34 曹操 軍爭第七. 孫子註 [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-29 95  
曹操 軍爭第七. 孫子註 (曹操曰:兩軍爭勝。〕 孫子曰: 凡用兵之法:將受命於君, 合軍聚眾, (曹操曰:聚國人,結行伍,選部曲...
33 曹操 虛實第六. 孫子註 [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-29 103  
曹操 虛實第六. 孫子註 (曹操曰:能虛實彼己也。〕 孫子曰: 凡先處戰地而待戰者佚, (曹操曰:力有餘也。〕 後處戰地而趨戰者勞...
32 曹操 兵勢第五. 孫子註 [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-29 109  
曹操 兵勢第五. 孫子註 (曹操曰:用兵任勢也。〕 孫子曰: 凡治眾如治寡,分術是也。 (曹操曰:部曲為分,什伍為數。〕 鬥眾如鬥...
31 曹操 軍形第四. 孫子註 [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-29 105  
曹操 軍形第四. 孫子註 〔曹操曰:軍之形也。我動彼應,兩敵相察情也。〕 孫子曰: 昔善者,先為不可勝,以待敵之可勝;不可勝在己...
30 曹操 謀攻第三. 孫子註 [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-29 100  
曹操 謀攻第三. 孫子註 〔曹操曰:欲攻敵,必先謀。〕 孫子曰:凡用兵之法:全國為上,破國次之。 (曹操曰:興師深入長驅,拒其都...
29 曹操 作戰第二. 孫子註 [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-29 96  
曹操 作戰第二. 孫子註 〔曹操曰:欲戰必先算其費,務因糧於敵也。〕 孫子曰:凡用兵之法:馳車千駟,革車千乘,帶甲十萬。 (曹操...
28 曹操 始計第一. 孫子註 [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-29 110  
曹操 始計第一. 孫子註 孫子註 周 孫子著 三國 曹操註 計篇 (曹操曰:計者,選將、量敵、度地、料卒,計於廟堂也。) 孫子曰:...
27 Giles 用間第十三. The Use of Spies [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-26 98  
Giles 用間第十三. The Use of Spies The Art of War (Sun)/Section XIII The Art of War by Sun Tzu Se...
26 Giles 火攻第十二. The Attack by Fire [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-26 83  
Giles 火攻第十二. The Attack by Fire The Art of War by Sun Tzu Translated from the Chinese by Lione...
25 Giles 九地第十一. The Nine Situations [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-26 106  
Giles 九地第十一. The Nine Situations The Art of War by Sun Tzu Translated from the Chinese by Lione...
24 Giles 地形第十. Terrain [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-26 112  
Giles 地形第十. Terrain The Art of War by Sun Tzu Translated from the Chinese by Lionel Giles, M.A. ...
23 Giles 行軍第九. The Army on the March [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-26 84  
Giles 行軍第九. The Army on the March The Art of War by Sun Tzu Translated from the Chinese by Lion...
22 Giles 九變第八. Variation in Tactics [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-26 100  
Giles 九變第八. Variation in Tactics The Art of War by Sun Tzu Translated from the Chinese by Lionel...
21 Giles 軍爭第七. Maneuvering [1]
孫子兵法
cyber
2018-04-26 80  
Giles 軍爭第七. Maneuvering The Art of War by Sun Tzu Translated from the Chinese by Lionel Giles, M....

동물 : 개Dog, 소Cattle, 여우fox, 용 Dragon, 쥐Rat, 토끼Rabbit, 코끼리