Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1214 Chen Shiyuan 9단 :Park Jungwhan 9단

cyber | 2018.02.02 17:53:15 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-etc-wwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 IMSA Elite Mind Games, Individual Men] DT[2017-12-14] PB[Chen Shiyuan]BR[九단] PW[Park Jungwhan]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[qd];W[pp];B[cd];W[dp];B[ec];W[od];B[oc];W[nc];B[pc];W[ce];B[de];W[cf];B[bd];W[dj];B[nd];W[df];B[ee];W[mc];B[ne];W[jc];B[qn];W[nq];B[pj];W[fq];B[on];W[mo];B[gp];W[gq];B[ip];W[in];B[gn];W[en];B[mq];W[lq];B[jn];W[jm];B[kn];W[io];B[jp];W[mp];B[im];W[hm];B[il];W[hn];B[kq];W[qh];B[qi];W[oi];B[ld];W[lc];B[ph];W[pi];B[qj];W[jl];B[jk];W[lm];B[ln];W[ik];B[hl];W[gm];B[gl];W[fl];B[ij];W[hk];B[gk];W[hj];B[fk];W[lk];B[fm];W[go];B[jj];W[mn];B[ll];W[kl];B[ml];W[mm];B[km];W[kk];B[ki];W[li];B[mk];W[lj];B[kg];W[nl];B[nk];W[ok];B[ol];W[pg];B[oh];W[lg];B[nh];W[kf];B[el];W[hi];B[jg];W[nj];B[nm];W[mj];B[nl];W[nf];B[mg];W[mh];B[lf];W[lh];B[mf];W[ng];B[qg];W[of];B[pf];W[oe];B[ke];W[jf];B[if];W[je];B[jd];W[ie];B[id];W[he];B[md];W[kc];B[kd];W[hb];B[hd];W[hf];B[hh];W[ih];B[cl];W[le];B[me];W[gd];B[og];W[fi];B[bj];W[lr];B[kh];W[ig];B[oj];W[ii];B[hq];W[fp];B[gr];W[ir];B[fr];W[hr];B[er];W[hp];B[cq];W[dq];B[dr];W[bo];B[iq];W[jr];B[bq];W[bm];B[bl];W[br];B[ni];W[ji];B[fn];W[fo];B[dn];W[dm];B[em];W[aq];B[ar];W[ap];B[bs];W[as];B[eo];W[co];B[ar];W[cm];B[dl];W[as];B[jo];W[ho];B[ar];W[hc];B[pe];W[as];B[ep];W[eq];B[ar];W[qo];B[bp];W[as];B[mi];W[kj];B[ar];W[ao];B[cr];W[rn];B[ro];W[ic];B[pd];W[rp];B[rm];W[so];B[dh];W[ef] C[● Chen Shiyuan 九단 ○ Park Jungwhan 九단 200수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go