Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2017년 › 1213 Tong Mengcheng 6단 : Byun Sangil 6단

cyber | 2018.02.07 08:25:58 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-bwg200b (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[Year 2017 TWT Tencent Weiqi Tournament, quarter-final] DT[2017-12-13] PB[Tong Mengcheng]BR[六단] PW[Byun Sangil]WR[六단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[dp];B[qp];W[dc];B[nq];W[nc];B[qf];W[df];B[cn];W[fq];B[ck];W[jd];B[lc];W[ld];B[kd];W[kc];B[ke];W[lb];B[jc];W[mc];B[kb];W[ic];B[lc];W[qc];B[id];W[pc];B[pj];W[co];B[dn];W[ci];B[cq];W[bn];B[bm];W[bp];B[fo];W[dq];B[hp];W[qh];B[rj];W[nk];B[ol];W[qq];B[pq];W[nl];B[nm];W[mm];B[om];W[ll];B[ni];W[mp];B[np];W[no];B[oo];W[pr];B[rq];W[mq];B[mo];W[lo];B[nn];W[kp];B[gq];W[nr];B[or];W[os];B[oq];W[lr];B[qd];W[od];B[rc];W[pe];B[qe];W[rb];B[oe];W[pf];B[pg];W[of];B[qg];W[dl];B[do];W[dr];B[dk];W[go];B[ln];W[gn];B[ko];W[lp];B[jo];W[el];B[cl];W[gl];B[jp];W[jr];B[jq];W[kq];B[jl];W[ei];B[fj];W[gp];B[fm];W[fn];B[lm];W[jk];B[ej];W[il];B[jm];W[ik];B[fi];W[di];B[fg];W[hd];B[je];W[ff];B[gg];W[oi];B[nh];W[kl];B[kj];W[kk];B[fd];W[fc];B[cd];W[dd];B[cf];W[cg];B[be];W[eg];B[cc];W[he];B[gf];W[ek];B[dj];W[cb];B[bb];W[ig];B[gk];W[fk];B[ih];W[oj];B[ok];W[nj];B[fe];W[hc];B[de];W[ee];B[ce];W[ed];B[ef];W[ml];B[dg];W[mn];B[db];W[kc];B[ib];W[hb];B[jg];W[ka];B[ja];W[jb];B[cp];W[ia];B[cr];W[bo];B[bq];W[bs];B[cs];W[aq];B[ar];W[ao];B[ap] C[● Tong Mengcheng 六단 ○ Byun Sangil 六단 169수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go