Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Ke Jie 9단 : Lee Sedol 9단

cyber | 2018.10.21 17:26:03 | 본문 건너뛰기 쓰기
korea-china-wwgSedol300s LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Ke Jie]BR[九단] PW[Lee Sedol]WR[九단] KM[7.5]RE[W+R]  ;B[pd];W[dp];B[qp];W[cc];B[np];W[fq];B[qf];W[fd];B[bo];W[cp];B[ck];W[ci];B[cn];W[ob];B[pb];W[ej];B[oc];W[jd];B[he];W[hd];B[cd];W[dc];B[fe];W[ge];B[gf];W[gd];B[di];W[dj];B[cj];W[ch];B[ei];W[dl];B[cl];W[dg];B[fi];W[fg];B[ff];W[gg];B[hg];W[hh];B[ed];W[de];B[ee];W[dd];B[ec];W[ih];B[ie];W[id];B[ig];W[ef];B[fb];W[nc];B[kg];W[nb];B[le];W[lc];B[hb];W[ib];B[nd];W[qk];B[qm];W[qh];B[gp];W[hr];B[iq];W[hq];B[hp];W[ip];B[fp];W[ep];B[gq];W[gr];B[fr];W[eq];B[ir];W[er];B[kq];W[io];B[ko];W[ok];B[pj];W[pk];B[ri];W[ki];B[qi];W[ni];B[mk];W[nm];B[mi];W[mh];B[ld];W[mc];B[li];W[lh];B[kh];W[oh];B[ng];W[nh];B[rh];W[lk];B[jb];W[ia];B[kc];W[kb];B[kj];W[ji];B[ml];W[md];B[ne];W[pm];B[jj];W[ij];B[oj];W[nj];B[kl];W[ik];B[ll];W[me];B[mf];W[lg];B[lf];W[kf];B[je];W[jg];B[jf];W[jh];B[kd];W[jc];B[qn];W[nk];B[gn];W[em];B[dk];W[ek];B[dm];W[en];B[el];W[fl];B[hm];W[hn];B[fk];W[dl];B[lb];W[ja];B[el];W[qc];B[pc];W[dl];B[oa];W[la];B[el];W[hf];B[if];W[dl];B[na];W[mb];B[el];W[kg];B[ke];W[dl];B[hs];W[el];B[bi];W[fs];B[bh];W[bg];B[im];W[go];B[on];W[qg];B[rg];W[pf];B[qe];W[bp];B[ap];W[gm];B[om];W[nl];B[db];W[cb];B[ca];W[ba];B[da];W[ah];B[bj];W[jn];B[jm];W[kn];B[in];W[lo];B[ho];W[kp];B[lq];W[mn];B[fo];W[mp];B[mq];W[co];B[bn];W[jl];B[gl];W[fm];B[hk];W[fj];B[il];W[jk];B[hj];W[km];B[eo];W[dn];B[do];W[gk];B[gi];W[hl];B[cf];W[df];B[gl];W[cm];B[cg];W[dh];B[bm];W[hi];B[kk];W[ii] C[● Ke Jie 九단 ○ Lee Sedol 九단 224수 끝, 백 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go