Mobile Baduk/Go

Menu

World Baduk Match - 세계기전 바둑탐방2018년 › 0521 Yang Dingxin 7단 : Zhao Chenyu 6단

cyber | 2018.12.29 21:45:53 | 본문 건너뛰기 쓰기
china-china-bwg300s LeagueA,round07 (;GM[1]FF[4]SZ[19] GN[20th Chinese League A, round 7] DT[2018-05-21] PB[Yang Dingxin]BR[七단] PW[Zhao Chenyu]WR[六단] KM[7.5]RE[B+R]  ;B[pd];W[cq];B[qp];W[cd];B[ec];W[oq];B[lp];W[on];B[pq];W[op];B[qn];W[qm];B[rm];W[pn];B[ro];W[jq];B[mm];W[jo];B[df];W[ed];B[dd];W[de];B[dc];W[ce];B[ee];W[fd];B[cc];W[cf];B[fe];W[fc];B[ge];W[eb];B[db];W[fb];B[bd];W[be];B[bc];W[ic];B[cg];W[bg];B[ch];W[bh];B[ci];W[bi];B[ae];W[bf];B[cj];W[bj];B[bl];W[bk];B[ck];W[bm];B[cl];W[al];B[cp];W[cm];B[dq];W[dm];B[ba];W[dp];B[cr];W[bq];B[ep];W[do];B[br];W[ef];B[dg];W[bp];B[eo];W[fg];B[fi];W[he];B[gd];W[hd];B[gc];W[gb];B[gf];W[hg];B[gg];W[gh];B[fh];W[hf];B[hh];W[gi];B[eg];W[hc];B[ff];W[nc];B[pf];W[ln];B[ql];W[ol];B[ih];W[qc];B[pc];W[pb];B[qd];W[rb];B[rc];W[qb];B[nk];W[qk];B[pm];W[pl];B[no];W[mq];B[kq];W[mp];B[mo];W[kr];B[oo];W[ph];B[lo];W[rl];B[jp];W[iq];B[ip];W[qm];B[hq];W[lq];B[kp];W[hr];B[ql];W[gq];B[hp];W[qm];B[co];W[bo];B[ql];W[da];B[ca];W[qm];B[np];W[nq];B[ql];W[ab];B[bb];W[qm];B[ak];W[am];B[ql];W[me];B[oc];W[qm];B[nd];W[md];B[mc];W[nb];B[ne];W[lc];B[ql];W[nf];B[ob];W[mb];B[ng];W[qm];B[re];W[sc];B[ql];W[mf];B[dn];W[qm];B[ki];W[fm];B[ql];W[og];B[gr];W[pr];B[ir];W[jr];B[hs];W[rq];B[rk];W[qm];B[qr];W[qq];B[pp];W[rr];B[ql];W[qj];B[sl];W[rd];B[qh];W[qg];B[pg];W[oh];B[qi];W[pi];B[rg];W[qf];B[qe];W[lj];B[nl];W[li];B[om];W[kh];B[ij];W[hk];B[rj];W[of];B[rf];W[ig];B[jh];W[jg];B[kj];W[lk];B[kk];W[ll];B[fk];W[kl];B[jl];W[fl];B[ni];W[oj];B[nj];W[nh];B[lh];W[kg];B[mi];W[mh];B[il];W[gk];B[gl];W[hl];B[gm];W[hm];B[gn];W[fj];B[ek] C[● Yang Dingxin 七단 ○ Zhao Chenyu 六단 229수 끝, 흑 불계승 ▶ 제2, 3의 이창호 탄생을 기원하며... SubKorea 닷컴바둑] )
목록

World Baduk Category, 세계챔피언 집중분석 (囊中之錐 월반팀들) - 박문요(5->9단), 장웨이제(5->9단), 新六超++ [천야오예(5->9단), 저우루이양(5->9단), 스웨(5->9단), 판팅위(3->9단), 미위팅(4->9단), 탕웨이싱(3->9단), 퉈자시(3->9단), 커제(4->9단) , 리친청(2->9단) , 당이페이(5->9단), 탄샤오, 구쯔하오(5->9단) , 셰얼하오(5->9단) 세계대회 NEWS, 관전기 , World Champ (Games) - KOR Samsung (Games, 12/7 Gu Zihao), LG Cup (Games, 2/8 Dang Yifei), Nongshim (Games, 2/22 China), Kuksu Mountains, (Games), CHN Mlily (Games, 1/3 Park Jungwhan), Bailing (Games, 12/16 Chen Yaoye) , Chunlan (Games, 6/26 Tan Xiao), ENN (Games, 12/26 Ke Jie), Limin (Games, 10/18 Ke Jie), Huang Longshi (Games, 6/6 Korea), Qionglong Shan (Games, 11/10 Choi Jeong), JPN WGoC (Games), WOR Asian TV (Gamess, 9/17 Na Hyun), TPE Ing Cup (Games, 10/22 Tang Weixing), MINI WORLD MATCH - Chinese City League A (NEWS&기보, 韓-中), 일본기전, 괴초식간스양 (흑승, 백승) 이세돌-구리10번기, AI AlphaGo ( Self대국50, 60전60승, 흑패배, 흑승, 백승, 단명국.100-150수, 151-200수, ), DeepZenGo (AI NEWS), 3패빅.4패빅.장생, 일본7관왕 이야마유타, Chinese New Year

World Tour, 한국랭킹, 중국랭킹 (랭킹NEWS), WORLD MATCH : KOR-CHN(한국-중국), KOR-JPN(한국-일본), CHN-JPN(중국-일본), 포석연구, 死活-현현기경(玄玄棋經)등, 바둑관련 news, 병법三十六計, 圍棋十訣, 圍棋九品, 圍棋五得, 바둑10조, 바둑10훈, 사자성어, 바둑유머, LeeChangHo, ChoChiKun, Korea Category, World Tour Category,

Mobile Baduk/Go